30.01.2016 0:00

Obrazac OPZ-STAT- 1

U WinTask-u je dostupno novo statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima - Obrazac OPZ-STAT- 1 ... prolongirani rokovi

Napomena: Pravilnikm o izmjeni Pravilnika o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi, objavljenim u Narodnim novinamam od 19.2.2016. godine rok za podnošenje Obrasca OPZ-STAT-1 za 2015. godinu, odnosno za prva dva kvartala 2016. pomaknut je na 1. rujan 2016. 

Od 01.siječnja 2016. godine u primjeni je novi Zakon o računovodstvu (NN broj 78/2015) kao i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN broj 137/15) koji donose slijedeće promjene:

1. Poduzetnik je dužan odrediti odgovornu osobu za kontrolu vjerodostojnosti isprava koja će prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige, provjeriti ispravnost i potpunost knjigovodstvene isprave te istu odobriti na način iz kojeg se može jednoznačno utvrditi njezin identitet.

2. Račun koji je izdan od strane poduzetnika ne mora biti potpisan ako je sastavljen na način koji uređuju porezni propisi te sadržava ime i prezime osobe koja je odgovorna za njegovo izdavanje.

3. Svako knjiženje u dnevnik mora imati redni broj te sadržavati podatke na temelju kojih se pri nadzoru knjiženje može nedvojbeno povezati s pripadajućom knjigovodstenom ispravom i osobom koja je kontrolirala knjigovodstvenu ispravu

4. Izvadak za pojedini konto (konto kartica), pored ostalih podataka, za svaku knjiženu promjenu mora sadržavati najmanje slijedeće: redni broj, datum knjigovodstvene promjene, datum knjiženja, opis, dugovni ili potražni iznos, oznaku pripadajuće knjigovodstvene isprave i identifikacijske oznake za osobe koje su knjižile i kontrolirale knjigovodstvenu ispravu. 

5. Predaja Statističkog izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim računima na dan (Obrazac OPZ-STAT-1). Izvještaj će se se predavati elektronskim putem na kvartalnoj osnovi, s time da prvi izvještaj treba predati do 20.02.2016. godine za sve dospjele a neplaćene račune na dan 31.12.2015. godine koji nisu naplaćeni do 31.01.2016. godine. 

6. Izmjene strukture i sadržaja godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu. U Narodnim novinama br. 96 od 09.09.2015. godine objavljen je Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja koji stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine. Ovim Pravilnikom propisuje se struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja za poduzetnike iz čl. 4. st. 2 te za pravne i fizičke osobe iz čl. 4. st. 3. Zakona o računovodstvu (NN br. 78/2015). Godišnje financijske izvještaje čine: Izvještaj o financijskom položaju (bilanca), Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaj o novčanim tokovima po direktnoj i indirektnoj metodi i Izvještaj o promjenama kapitala. 

7. Novi „Pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti ostvarenih u godini“ (Obrazac P-PPI) koji moraju predati porezni obveznici koji ostvaruju primitke od obavljanja samostalne djelatnosti (obrtnici). 

8. Izmjenama Pravilnika, službenim putovanjima, u smislu Zakona o porezu na dohodak smatra se putovanje do 30 dana neprekidno. To znači da se dnevnica može isplatiti neoporezivo ako putovanje traje maksimalno 30 dana neprekidno. Ako je na službenom putovanju osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos dnevnice u zemlji i inozemstvu koji se isplaćuje u novcu umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka. 

9. Ukida se obveza izvješćivanja na Obrascu JOPPD za troškove smještaja, prijevoza i cestarine (briše se oznaka „39“), a ostaje obveza izvješćivanja za isplaćene dnevnice i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Kod toga za obrazac JOPPD koji se podnosi za određeni mjesec uzimaju se sve isplate koje su obavljene u tom mjesecu bez obzira na razdoblje na koje se odnose te isplate. 

10. Ako su neoporezivi primici isplaćeni u prosincu protekle godine JOPPD se dostavlja do 15.01. tekuće godine, ali datum izvješća mora biti 31.12. protekle godine, odnosno oznaka izvješća za npr. 2015. godinu mora biti 15365. 

11. Izmjenjen je i omogućeno je slanje izvještaja popis dugotrajne imovine (Obrazac DI)  elektroničkim putem, koji su obveznici koji ostvaruju primitke od stamostalne djelatnosti dužni predati do 28. veljače. 

12. JOPPD obrazac za obračun plaća je usklađen s promjenama od 1.1.2016. godine (sati bolovanja na teret HZZO, porodiljni i sl. prikazuju se u neodrađenim satima, izaslani radnici, porezni obveznici koji imaju obvezu prijave doprinosa temeljem obavljanja samostalne djelatnosti). 

13. Na obrascima za ispis dokumenata u modulu Wintask Robno knjigovodstvo omogućen je automatski ispis podataka tko je kontrolirao/likvidirao dokument. 

WinTask aplikacije: Financijsko knjigovodstvo, Robno-materijalno poslovanje, Obračun putnih naloga, Financijsko knjigovodstvo za obrtnike, Obračun plaća, Obračun honorara, Imovina i JOPPD obrazac uskladili smo s gore navedenim zakonskim promjenama, te je potrebna njihova reinstalacija. 

Za korisnike koji imaju sklopljen ugovor o održavanju aplikacija ove promjene te vrijeme za reinstalaciju od 30 minuta po radnoj stanici su besplatni. Više utrošeno vrijeme i eventualni trošak dolaska naplaćuju se prema cjeniku. S reinstalacijama navedenih aplikacija započinjemo 08. veljače 2016. godine. 

Korisnike koji nemaju sklopljen ugovor o održavanju molimo da zatraže ponudu na info@task.hr uz obavezno navođenje aplikacija za koje žele reinstalaciju.  

 

Copyright © 1992.-2024. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Politika privatnosti