Komunalni informacijski sustav

Komunalni informacijski sustav KomIS omogućava prije svega efikasno vođenje analitičkih evidencija proračunskih prihoda jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave (gradova i općina), ali i evidenciju, obračun i praćenje naplate usluga komunalnih poduzeća.

Informacijski sustav podržava obračun svih vrsta proračunskih prihoda kao što su komunalna naknada, naknada za uređenje voda, zakupnina i najamnina, komunalni doprinos, spomenička renta, gradski i općinski porezi, otkup stanova i sl. Za komunalna poduzeća omogućava obračun potrošnje plina, odvoz smeća, grobne naknade, potrošnje vode itd.

Osnovna namjena informacijskog sustava je praćenje knjigovodstvenog i upravnog postupka pri obračunavanju gore spomenutih naknada, usluga i ostalih prihoda jedinica lokalne samouprave i komunalnih poduzeća.

Vođenje postupka kreće od zadavanja matičnih podataka i ovisno o vrsti prihoda, odnosno naknade koja se želi obračunati moraju se upisati svi podaci potrebni za obračun: površine, volumeni, broj članova kućanstva, ugovoreni iznosi, stanje vodomjera, plinomjera i slično. Na temelju tih podataka pokreće se upravni postupak (izdavanje rješenja) i zatim sam postupak obračuna na temelju kojeg se ispisuju računi ili uplatnice i formiraju stavke zaduženja u salda kontiju obveznika naknada.

KomIS omogućava obračun naknada za razdoblja različite dužine (mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje), na jednom računu/uplatnici ispis više različitih naknada i također omogućiti da se na istom računu/uplatnici uz redovan obračun može poslati opomena i zatezna kamata na zakašnjela plaćanja.

Osnovni koncept Komunalnog informacijskog sustava polazi od toga da se mora formirati jedinstvena baza matičnih podataka o obveznicima komunalnih naknada/usluga i objektima / prostorima koji čine osnovnu jedinicu za obračun bilo koje vrste komunalne naknade. To znači da se u bazi matični podaci o jednom obvezniku upisuju samo jednom bez obzira koliko objekata (kuća, stanova, poslovnih prostora, zemljišta i sl.) posjeduje i koliko različitih naknada mora plaćati. Isto tako samo jednom se upisuju podaci o jednom objektu bez obzira koliko se različitih naknada plaća po tom objektu i bez obzira na broj obveznika koji za taj objekt moraju plaćati pojedine vrste komunalnih naknada.

Slijedeća bitna postavka cijelog koncepta je da se u salda kontiju za jednog obveznika formira samo jedna kartica s evidentiranim zaduženjima i uplatama po svim vrstama komunalnih naknada (svaka naknada knjiži se na poseban konto), tako da za svakog obveznika na jednom mjestu možemo vidjeti sve njegove plaćene i neplaćene obveze. S tim u vezi i knjiženje uplata mora biti organizirano tako se kroz poseban modul cijeli izvod automatski preuzima od FINA-e i automatski se sve uplate raspoređuju po uplatnim računima, tj. po obveznicima i pojedinim vrstama naknada.

Copyright © 1992.-2024. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Politika privatnosti