Upravljanje ljudskim resursima

Kadrovska evidencija

 • evidencija matičnih podataka o radnicima u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
 • praćenje ugovora o radu, rasporeda na radna mjesta i promjena pozicije u organizacijskoj strukturi
 • evidencija članova obitelji (dječji darovi, osigurane osobe i dr.)
 • evidencija podataka o prethodnim zaposlenjima s kontrolom staža
 • evidencija stručnog obrazovanja, stručnih ispita, licenci, specijalizacija i sl.
 • evidencija članstva u sindikatima, komorama, strukovnim udrugama i sl.
 • evidencija zdravstvenih i sanitarnih pregleda
 • evidencija radnih dozvola, rada u inozemstvu
 • evidencija osposobljavanja vezanih uz zaštitu na radu
 • izračun broja dana godišnjeg odmora na osnovi zadanih kriterija, ispis rješenja, planiranje i evidencija godišnjih odmora
 • automatsko generiranje dokumenata kadrovske evidencije na osnovi predloška u Word-u (ugovor o radu, aneks ugovora, rješenje o raskidu radnog odnosa, razne druge potvrde i rješenja)
 • sustav kontrole podataka i automatskog upozoravanja
 • matična knjiga, statistički i drugi propisani izvještaji
 • veliki broj izvještaja veznih uz sve navedene evidencije (stanje na dan, povijesni podaci, izvoz podataka u druge formate)
 • mogućnost kreiranja izvještaja na zahtjev (korisnik sam definira skup podataka koji će biti na izvještaju s mogućnošću izvoza u Excel)
 • evidencija podataka o osobama koje nisu u radnom odnosu, ali obavljaju neki posao u tvrtki u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
 • integracija s WinTask modulima Evidencija radnog vremena, Obračun plaća, Obračun drugog dohotka, Putni nalozi, Imovina.

Obračun plaća

 • evidencija matičnih podataka o radnicima potrebnih za obračun plaće
 • evidencija ostvarenih sati rada radnika s odgovarajućim kontrolama
 • mogućnost uvoza podataka o radu iz drugih sustava
 • maksimalna fleksibilnost u obračunu plaće (koeficijenti, satnice, bodovi, bruto iznos, neto iznos, prosjeci i dr.)
 • automatski obračun bolovanja i mogućnost detaljne evidencije bolovanja
 • evidencija i obračun obustava, osiguranja i neoporezivih primitaka
 • obračun kredita s deviznom klauzulom
 • svi izvještaji i obrasci potrebni za obračun i isplatu plaće (IP1, NIP1, IO1, NO1 i dr.)
 • određeni izvještaji dostupni i na stranim jezicima
 • automatski obuhvat podataka, kontrola i kreiranje JOPPD obrasca
 • kreiranje datoteka s nalozima za plaćanje, specifikacijama za banke (SEPA),
 • mogućnost dostave IP1 obrasca djelatnicima putem e-maila
 • izvještaji i obrasci za određeno razdoblje (IP, GOD-DOP, RAD-1G, ER-1, DOH-Q, MPP-1, karton radnika, lista zarada, izvještaji za HZMO, statistički izvještaji i dr.)
 • mogućnost kreiranja izvještaja na zahtjev (korisnik sam definira skup podataka koji će biti na izvještaju s mogućnošću izvoza u Excel)
 • kalkulator staža, kalkulator za preračunavanje neta u bruto i bruta u neto
 • automatsko kontiranje troškova plaće u WinTask Finacijsko knjigovodstvo usklađeno s organizacijskom strukturom korisnika
 • izvoz podataka o plaći u druge sustave prema potrebi korisnika
 • sustav kontrole podataka i automatskog upozoravanja
 • usklađeno s Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine.

Obračun drugog dohotka

 • mogućnost obračuna svih vrsti  primitaka koji se smatraju drugim dohotkom
 • maksimalna fleksibilnost u načinu obračuna primitaka
 • automatski obuhvat podataka, kontrola, kreiranje i slanje JOPPD obrasca
 • kreiranje datoteka s nalozima za plaćanje (SEPA)
 • ispis svih izvještaja potrebnih za obračun i isplatu drugog dohotka
 • izvještaji i obrasci za određeno razdoblje (Potvrda o isplaćenom primitku, GOD-DOP, DOH-Q i dr.)
 • automatsko kontiranje troškova drugog dohotka u WinTask Finacijsko knjigovodstvo usklađeno s organizacijskom strukturom korisnika
 • izvoz podataka o drugom dohotku u druge sustave prema potrebi korisnika.

Evidencija radnog vremena

 • brzo i jednostavno evidentiranje dnevnog rada i odsustva s rada u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu evidencije o radnom vremenu
 • pregled odstupanja dnevne i mjesečne satnice po radnicima od planirane
 • izvješćivanje o dnevnom izvršenju rada i odsustvima s rada
 • preraspodjela radnog vremena
 • mogućnost automatskog generiranja evidencije radnog vremena
 • integracija s WinTask modulima Kadrovske evidencije i Obračunu plaća
 • izvoz podataka o radnom vremenu u druge sustave prema potrebi korisnika
 • mogućnost vođenja evidencije na dislociranim lokacijama.

Copyright © 1992.-2024. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Politika privatnosti