Knjigovodstvo

Glavna knjiga

 • praćenje cjelokupnog poslovanja poduzeća po poslovnim jedinicama, radnim nalozima, poslovnim promjenama
 • automatski obračun dobiti i gubitka s rasporedom zajedničkih troškova po poslovnim jedinicama
 • ispis Bilance, Računa dobiti i gubitka, Izvještaja o novčanom tijeku, Izvještaja o promjenama kapitala
 • ispis statističkih izvještaja (tromjesečni, godišnji)
 • ispis ostalih obrazaca (DP obrazac, Obračun turističkim zajednicama, Obračun šuma, Obračun HGK, Obračun spomeničke rente)
 • praćenje planiranih i ostvarenih vrijednosti po različitim vrstama planova poslovanja
 • praćenje poslovanja po profitnim centrima s time da isti profitni centar može biti u više različitih poduzeća
 • automatska raspodjela zajedničkih troškova po zadanim ključevima.

Salda konti kupaca i dobavljača

 • mogućnost vođenja analitike za neograničeni broj konta (kupci, dobavljači, kooperanti, radnici ...)
 • knjiženje u neograničenom broju stranih valuta s automatskim obračunom tečajnih razlika
 • automatsko preuzimanje uplata iz poslovnih banaka ili FINA-e 
 • ručno i automatsko zatvaranje otvorenih stavaka
 • praćenje obročne otplate
 • automatsko kontiranje svih unesenih podataka i knjiženje u WinTask Glavnu knjigu
 • obračun PDV-a s ispisom svih knjiga IR-a, UR-a i obrazaca (PDV, PDV-S, PDV-PPO, ZP, OPZ-STAT)
 • u potpunosti podržano poslovanje unutar organizacije.

Platni promet

 • unos prioriteta plaćanja po dobavljačima ili datumima dospijeća
 • zatvaranje računa s različitim instrumentima plaćanja (virman, cesija sa i bez provizije, međusobne i višestruke kompenzacije)
 • automatski obračun cassas sconta i provizije s ispisom Obavijesti o knjiženju
 • mogućnost plaćanja s različitih žiro-računa i na različite račune dobavljača
 • ispis različitih obrazaca (nalozi, prijedlog kompenzacije, ugovor o cesiji, obavijest o knjiženju) i izvještaja (specifikacija plaćanja, otvorene stavke platnog prometa i sl.)
 • automatski prijenos OK-a u Salda konti i Glavnu knjigu
 • mogućnost kreiranja SEPA datoteke.

Blagajničko poslovanje

 • mogućnost vođenja neograničenog broja blagajni (glavna blagajna, blagajna čekova, slipova, devizna blagajna)
 • unos i ispis blagajničkih uplatnica i isplatnica
 • ispis blagajničkog dnevnika, specifikacija čekova, virmana te različitih izvještaja
 • automatsko kontiranje i prijenos u Glavnu knjigu.

Obračun kamata

 • obračun različitih vrsta kamata (zatezne, ugovorne, kamate na pozajmice i sl.) na temelju podataka iz Salda kontija ili posebnog unosa
 • mogućnost obračuna po različitim metodama (svi računi, samo zatvoreni računi, sa i bez pribrajanja kamata glavnici i sl)
 • obračun kredita uz deviznu klauzulu
 • ispis obrasca Ugovora o internom kreditiranju
 • mogućnost izrade mape kredita (dospjele obaveze, ne dospjele obaveze po rokovima dospjeća, kamatne stope po kreditima, krediti po bankama i sl.)
 • brisanje obračunatih kamata po različitim kriterijima (iznosu kamata, broju dana zakašnjenja, partneru, računu)
 • paralelni obračuna za partnere koji su istovremeno i kupci i dobavljači
 • mogućnost automatskog kontiranja i knjiženja obračunatih kamata u Salda konti i Glavnu knjigu.

Financijski plan i analiza

 • definiranje različitih vrsta planova (plan prihoda, plan troškova, ...)
 • izrada planova na godišnjoj razini
 • mogućnost planiranja po kontima ukupno za tvrtku i/ili po različitim klasifikacijama (organizacijskim jedinicama, mjestima troška, radnim nalozima, ...)
 • ispis godišnjih planova
 • mogućnost unosa rebalansa planova
 • automatsko generiranje mjesečnih planova na temelju godišnjih planova
 • ručni unos i ažuriranje podataka u mjesečnim planovima
 • praćenje ostvarenja planova na temelju podataka iz glavne knjige
 • ispis izvještaja:
  • godišnjih i mjesečnih planova
  • rebalansa planova
  • ostvarenja planova
  • usporedbe planiranih i ostvarenih vrijednosti za razdoblje
  • usporedbe planiranih i ostvarenih vrijednosti kroz više godina.

WEB poslovni pregledi

 • kartice poslovnih partnera
 • otvorene stavke
 • konto kartice
 • promet po poslovnim partnerima
 • promet po kontima.

Copyright © 1992.-2023. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Politika privatnosti